您现在的位置是: 首页 > 名人名言 名人名言

出师表拼音版原文及翻译_出师表拼音版原文及翻译漫画

zmhk 2024-06-02 人已围观

简介出师表拼音版原文及翻译_出师表拼音版原文及翻译漫画       下面将有我来为大家聊一聊出师表拼音版原文及翻译的问题,希望这个问题可以为您解答您的疑问,关于出师表拼音版原文及翻译的问题我们就开始来说说。1.出师表原文带拼音 出师表原文带拼音是什么

出师表拼音版原文及翻译_出师表拼音版原文及翻译漫画

       下面将有我来为大家聊一聊出师表拼音版原文及翻译的问题,希望这个问题可以为您解答您的疑问,关于出师表拼音版原文及翻译的问题我们就开始来说说。

1.出师表原文带拼音 出师表原文带拼音是什么

2.诸葛亮《出师表说》要“鞠躬尽瘁,死而后己”,这两句话是什么意思?

3.曾子烹彘文言文全文翻译是什么?

4.前出师表拼音版

出师表拼音版原文及翻译_出师表拼音版原文及翻译漫画

出师表原文带拼音 出师表原文带拼音是什么

       1、原文。先帝创业未半(xiāndìchuàngyèwèibàn),而中道崩殂(érzhōngdàobēngcú);今天下三分(jīntiānxiàsānfēn),益州疲敝(yìzhōupíbì),此诚危急存亡之秋也(cǐchéngwēijícúnwángzhīqiūyě)。然侍卫之臣(ránshìwèizhīchén),不懈于内(búxièyúnèi);忠志之士(zhōngzhìzhīshì),忘身于外者(wàngshēnyúwàizhe)盖追先帝之殊遇(gàizhuīxiāndìzhīshūyù),欲报之于陛下也(yùbàozhīyúbìxiàyě)。诚宜开张圣听(chéngyíkāizhāngshèngtīng),以光先帝遗德(yǐguāngxiāndìyídé),恢弘志士之气(huīhóngzhìshìzhīqì);不宜妄自菲薄(bùyíwàngzìfěibó),引喻失义(yǐnyùshīyì),以塞忠谏之路也(yǐsāizhōngjiànzhīlùyě)。宫中府中(gōngzhōngfǔzhōng),俱为一体(jùwéiyìtǐ);陟罚臧否(zhìfázāngpǐ),不宜异同(bùyíyìtóng);若有作奸犯科(ruòyǒuzuòjiānfànkē),及为忠善者(jíwéizhōngshànzhě),宜付有司(yífùyǒusī),论其刑赏(lùnqíxíngshǎng),以昭陛下平明之治(yǐzhāobìxiàpíngmíngzhīzhì);不宜偏私(bùyípiānsī),使内外异法也(shǐnèiwàiyìfǎyě)。侍中(shìzhōng)、侍郎郭攸之(shìlángguōyōuzhī)、费依(fèiyī)、董允等(dǒngyǔnděng),此皆良实(cǐjiēliángshí),志虑忠纯(zhìlǜzhōngchún),是以先帝简拔以遗陛下(shìyǐxiāndìjiǎnbáyǐyíbìxià):愚以为宫中之事(yúyǐwéigōngzhōnghīshì),事无大小(shìwúdàxiǎo),悉以咨之(xīyǐzīzhī),然后施行(ránhòushīxíng),必得裨补阙漏(bìděibìbǔquèlòu),有所广益(yǒusuǒguǎngyì)。将军向宠(jiāngjūnxiàngchǒng),性行淑均(xìngxíngshūjūn),晓畅军事(xiǎochàngjūnshì),试用之于昔日(shìyòngzhīyúxīrì),先帝称之曰(xiāndìchēngzhīyuē),是以众议举宠为督(shìyǐzhòngyìjǔchǒngwéidū);愚以为营中之事(yúyǐwéiyíngzhōngzhīshì),事无大小(shìwúdàxiǎo),悉以咨之(xīyǐzīzhī),必能使行阵和穆(bìnéngshǐhángzhènhémù),优劣得所也(yōulièdésuǒyě)。亲贤臣(qīnxiánchén),远小人(yuǎnxiǎorén),此先汉所以兴隆也(cǐxiānhànsuǒyǐxīnglóngyě);亲小人(qīnxiǎorén),远贤臣(yuǎnxiánchén),此后汉所以(cǐhòuhànsuǒyǐ)倾颓也(qīngtuíyě)。先帝在时(xiāndìzàishí),每与臣论此事(měiyǔchénlùncǐshì),未尝不叹息痛恨于桓(wèichángbútànxītònghènyúhuán)、灵也(língyě)!侍中(shìzhōng)、尚书(shàngshū)、长史(zhǎngshǐ)、参军(cānjūn),此悉贞亮死节之臣也(cǐxīzhēnliàngsǐjiézhīchényě),愿陛下亲之(yuànbìxiàqīnzhī)、

       信之(xìnzhī),则汉室之隆(zéhànshìzhīlóng),可计日而待也(kějìrìérdàiyě)。臣本布衣(chénběnbùyī),躬耕南阳(gōnggēngnányáng),苟全性命于乱世(gǒuquánxìngmìngyúluànshì),不求闻达于诸侯(bùqiúwéndáyúzhūhóu)。先帝不以臣卑鄙(xiāndìbúyǐchénbēibǐ),猥自枉屈(wěizìwǎngqū),三顾臣于草庐之中(sāngùchényúcǎolúzhīzhōng),谘臣以当世之事(zīchényǐdāngshìzhīshì),由是感激(yóushìgǎnjī),遂许先帝以驱驰(suìhǔxiāndìyǐqūchí)。后值倾覆(hòuzhíqīngfù),受任于败军之际(shòurènyúbàijūnzhījì),奉命于危难之间(fèngmìngyúwēinànzhījiān);尔来二十有一年矣(ěrláièrshíyǒuyīniányǐ)。先帝知臣谨慎(xiāndìzhīchénjǐnshèn),故临崩寄臣以大事也(gùlínbēngjìchényǐdàshìyě)。任命以来(shòumìngyǐlái),夙夜忧虑(sùyèyōulǜ),恐付托不效(kǒngfùtuōbúxiào),以伤先帝之明(yǐshāngxiāndìzhīmíng);故五月渡泸(gùwǔyuèdùlú),深入不毛(shēnrùbùmáo)。今南方已定(jīnnánfāngyǐdìng),甲兵已足(jiǎbīngyǐzú),当奖帅三军(dāngjiǎngshuàisānjūn),北定中原(běidìngzhōngyuán),庶竭驽钝(shùjiénúdùn),攘除奸凶(rǎngchújiānxiōng),兴复汉室(xìngfùhànshì),还于旧都(háiyújiùdōu);此臣所以报先帝而忠陛下之职分也(cǐchénsuǒyǐbàoxiāndìérzhōngbì)。至于斟酌损益(zhìyúzhēnzhuósǔnyì),进尽忠言(jìnjìnzhōngyán),则攸之(zéyōuzhī)、依(yī)、允等之任也(yǔnděngzhīrènyě)。愿陛下托臣以讨贼兴复之效(yuànbìxiàtuōchényǐtǎozéixìngf),不效则治臣之罪(búxiàozézhìchénzhīzuì),以告先帝之灵(yǐgàoxiāndìzhīlíng);若无兴复之言(ruòwúxìngfùzhīyán),则责攸之(zézéyōuzhī)、依(yī)、允等之咎(yǔnděngzhījiù),以彰其慢(yǐzhāngqímàn)。陛下亦宜自谋(bìxiàyìyízìmóu),以谘诹善道(yǐzīzōushàndào),察纳雅言(chánàyǎyán),深追先帝遗诏(shēnzhuīxiāndìyízhào)。臣不胜受恩感激(chénbúshèngshòuēngǎnjī)!今当远离(jīndāngyuǎnlí),临表涕泣(línbiǎotìqì),不知所云(bùzhīsuǒyún)。

诸葛亮《出师表说》要“鞠躬尽瘁,死而后己”,这两句话是什么意思?

       陆游《病起书怀》全文拼音如下:

       bìng gǔ zhī lí shā mào kuān , gū chén wàn lǐ kè jiāng gān 。wèi bēi wèi gǎn wàng yōu guó , shì dìng yóu xū dài hé guān 。tiān dì shén líng fú miào shè , jīng huá fù lǎo wàng hé luán 。chū shī yī biǎo tōng jīn gǔ , yè bàn tiāo dēng gēng xì kàn 。

       全文翻译:病体虚弱消瘦,以致头上的纱帽也显得宽大了,孤单一人客居在万里之外的成都江边。虽然职位低微却从未敢忘记忧虑国事,但若想实现统一理想,只有死后才能盖棺定论。

       希望天地神灵保佑国家社稷,北方百姓都在日夜企盼着君主御驾亲征收复失落的河山。诸葛孔明的传世之作《出师表》忠义之气万古流芳,深夜难眠,还是挑灯细细品读吧。

作品赏析:

       《病起书怀》载于《剑南诗稿》,此诗贯穿了诗人忧国忧民的爱国情怀,表现了中华子民热爱祖国的伟大精神,揭示了百姓与国家的血肉关系。位卑未敢忘忧国这一传世警句,是诗人内心的真实写照,也是历代爱国志士爱国之心的真实写照。

       这也是它能历尽沧桑,历久常新的原因所在。诗人想到自己一生屡遭挫折,壮志难酬,而年已老大,自然有着深深的慨叹和感伤,但他在诗中说一个人盖棺方能论定,表明诗人对前途仍然充满着希望。抒发了诗人的爱国情怀,可收复河山对于诗人来说毫无办法。

       

       以上内容参考:百度百科-《病起书怀》

曾子烹彘文言文全文翻译是什么?

       汉语文字鞠躬尽瘁 汉语拼音 jū gōng jìn cuì 英文翻译to bend one's back to a task untill life-sacrificing 词语解释指小心、恭敬、谨慎,竭尽心力去效劳。 字词解释鞠躬:弯着身子,表示恭敬、谨慎。瘁:劳累。尽瘁:竭尽心力指恭敬谨慎,竭尽心力。 成语性质褒义词 成语用法补充式;作谓语。 近义词 鞠躬尽力 反义词 损公肥私

       编辑本段成语出处

       三国·蜀·诸葛亮《后出师表》:“臣鞠躬尽力,死而后已。”

       编辑本段成语示例

       欧阳予倩《忠王李秀成》第三幕:“臣只有一片愚忠,~。” 明·宋濂《先府君蓉峰处士阡表》:“祖妣夫人与显考鞠躬尽瘁,誓勿蹶其门。” 巴金《随想录》:“今天在各条战线上干工作、起作用,在艰苦条件下任劳任怨、鞠躬尽瘁的人多是解放后培养出来的一代知识分子。”《聊斋志异·续黄粱》:“闻作宰相而忻然于中者,必非喜其鞠躬尽瘁可知矣。”

       编辑本段成语典故

       汉末,曹操的儿子曹丕废去汉献帝,改国号为魏,自己做了皇帝,即魏文帝。这时,占据四川一带的刘备,也宣告登基,即历史上所称蜀汉的“先主”。刘备以诸葛亮为丞相,定都成都。于是,连同江南(江东)的东吴,就正式出现了魏、蜀、吴三国的局面。(参看“三顾茅庐”) 不久,刘备去世,刘备的儿子刘禅袭位为“后主”。诸葛亮继续任丞相,并受封为“武乡侯”,蜀国一切军政大权,都操在他手里,由他裁决。诸葛亮是一贯主张联吴伐魏的,这时他仍然一面和东吴结好,一面南征孟获,平定南中诸郡,以消除后顾之忧,然后充实军备,练兵习武,积极准备北伐魏国。出兵的时候,曾上表后主,力劝听信忠言,任用贤臣,这就是后来流传的《前出师表》。可是这次北伐,没有完成,就暂时退兵回蜀。过了一些时候,诸葛亮又发动了第二次北伐,当时蜀国臣子官员中,颇有反对兴师动众的,诸葛亮因此又上一表,分析当时局势,说明蜀汉与曹魏势不两立,必须北伐。这就是后来和《前出师表》同样流传的《后出师表》。 诸葛亮的前后两次出师表,所表现的忠贞气节,使文章被人千古传颂。 《后出师表》的末后有一句道:“臣鞠躬尽瘁,死而后已……”这就是人们常引用的一句成语。(鞠躬,表示谦恭谨慎;尽瘁,是竭尽辛苦的意思;已,完结、罢休。)《三国志·蜀志·诸葛亮传》注引《普汉春秋》作“鞠躬尽力”,和“鞠躬尽瘁”一样,都是形容贡献自己的全部力量,死了方休。 《前出师表》的最末一句是:“临表涕零,不知所言”。意思是说:写到末了,我涕泪直流,痛哭失声,不知道自己说的是些什么了。“不知所云”后来成为一句贬意成语,斥人说话或文章语无伦次、逻辑性太差为“不知所云”。

前出师表拼音版

       原文

       曾子之妻之市,其子随之而泣。其母曰:"女还,顾反为女杀彘。"妻适市来,曾子欲捕彘杀之。妻止之曰:"特与婴儿戏耳。"曾子曰:"婴儿非与戏也。婴儿非有智也,待父母而学者也,听父母之教。今子欺之,是教子欺也。母欺子,子而不信其母,非所成教也。"遂烹彘也。

出处

       选自《韩非子·外储说左上》

全文翻译

曾子的妻子要到集市去,她的孩子边跟着她边小声哭,母亲对他说:"你先回去,等我回家后再杀猪给你吃。"妻子刚从集市回来,就看见曾子要抓住猪把它杀了,妻子阻止他说:"刚才只不过是和小孩子开玩笑罢了。"曾子说:"孩子什么都不懂。孩子是不能和他随便开玩笑的。孩子是要听从父母的教导。如今你欺骗他,就是教他学会欺骗。母亲欺骗孩子,孩子就不会再相信母亲,这不是教育孩子该用的方法。"曾子于是就把猪煮了。

注释

       (1)曾子(前505~前432):曾参,春秋末年鲁国人。孔子的弟子,字子舆。被尊称为曾子。

       (2)之:曾子之(的)妻,之(到……去,往)市

       (3)泣:小声哭。

       (4)彘(zhì):猪。

       (5)适:往,到……去。适市来:去集市上回来。

       (6)止:阻止。

       (7)特:不过,只是。

       (8)婴儿:小孩子。

       (9)戏:开玩笑。 耳:而已,罢了。

       (10)今:现在。

       (11)女:通"汝",你。

       (12)烹(pēng):煮。

       (13)顾:回来。顾反:还返。

       (14)是:这

       (15)反:通"返",返回

       (16)还:回来

       (17)遂:于是,就

       (18)待:依赖,依靠。

赏析

       曾子烹彘的故事,小而言之,是家庭教育的问题:父母对孩子说话要算数,才能为孩子树立一个守信的榜样。大而言之,是处世为人要讲诚信的问题。

启示

       父母与孩子答应的每一件事都必须做到,要与孩子诚实相待。

       这个故事说明了要用诚实守信的人生态度,不可欺骗别人。

曾子简介

       曾子(前505~前432),姓曾,名参,字子舆,春秋末年鲁国南武城(山东济

       宁嘉祥县)人。十六岁拜孔子为师,他勤奋好学,颇得孔子真传。积极推行儒家主张,传播儒家思想。性情沉静,举止稳重,为人谨慎,待人谦恭,以孝著称。曾提出"慎终追远,民德归厚"的主张和"吾日三省吾身"的修养方法。据传以修身为主要内容的《大学》是他的作品。孔子的孙子孔汲(子思子)师从参公,又传授给孟子。因之,曾参上承孔子之道,下启思孟学派,对孔子的儒学学派思想既有继承,又有发展和建树。他的修齐治平的政治观,省身、慎独的修养观,以孝为本的孝道观影响中国两千多年,至今仍具有及其宝贵的的社会意义和实用价值,是当今建立和谐社会的,丰富的思想道德修养。著述《大学》、《孝经》等,后世儒家尊他为"宗圣"之称。

作者简介

       韩非子,战国末期韩国人(今河南新郑,新郑是郑韩故城),韩王室诸公子之一,战国法家思想的集大成者。《史记》记载,韩非精于"刑名法术之学",与秦相李斯都是荀子的学生。韩非因为口吃而不擅言语,但文章出众,连李斯也自叹不如。他的著作很多,主要收集在《韩非子》一书中。韩非是战国末期带有唯物主义色彩的哲学家,法家思想的集大成者,但古人认为是阴谋学家,韩非的著作一大部分关于阴谋。韩非目睹战国后期的韩国积贫积弱,多次上书韩王,希望改变当时治国不务法制、养非所用、用非所养的情况,但其主张始终得不到采纳。韩非认为这是"廉直不容于邪枉之臣。"便退而着书,写出了《孤愤》、《五蠹》、《内外储》、《说林》、《说难》等著作,洋洋十万余言。

       韩非被韩王派遣出使秦国,于是文采斐然的韩非为秦王嬴政所赏识而倍受重用。由于李斯提出灭六国一统天下的通天大计,而首要目标就是韩国,但作为韩国公子的韩非与李斯政见相左(韩非主张存韩灭赵),妨碍秦国统一大计,廷尉将其投入监狱,最后逼其自杀。

       韩非自杀于云阳(今陕西淳化县西北)。

成语

       曾子杀彘?

       拼音: zēng zǐ shā zhì

       解释: 彘:猪。曾子杀猪。比喻教育子女要以身作则。

       出处: 《韩非子·外储说左上》

       拼音代码: zzsz

       近义词:?杀彘教子

       用法: 作宾语、定语;指父母说话算数

       故事: 春秋时期,曾子的妻子要去市场,她的儿子哭闹着要跟她去。妻子要他回去并许诺回来就杀猪给他吃。妻子从市场回来,曾子抓住一头猪就要杀,妻子说那只是骗小孩的话。曾子说:“父母的言行直接影响孩子的一生,说到要做到。”

       《 qián chū shī biǎo 》

       《 前 出 师 表 》

       xiān dì chuàng yè wèi bàn ér zhōng dào bēng cú , jīn tiān xià sān fēn , yì zhōu

       先 帝 创 业 未 半 而 中 道 崩 殂,今 天 下 三 分,益 州

       pí bì , cǐ chéng wēi jí cún wáng zhī qiū yě 。 rán shì wèi zhī chén bù xiè yú nèi ,

       疲 弊,此 诚 危 急 存 亡 之 秋 也。然 侍 卫之 臣 不 懈 于 内,

       zhōng zhì zhī shì wàng shēn yú wài zhě , gài zhuī xiān dì zhī shū yù , yù bào zhī yú

       忠 志 之 士 忘 身 于 外 者,盖 追 先 帝 之 殊 遇,欲 报 之 于

       bì xià yě 。 chéng yí kāi zhāng shèng tīng , yǐ guāng xiān dì yí dé , huī hóng zhì shì

       陛 下 也。诚 宜 开 张 圣 听,以 光 先 帝 遗 德,恢 弘 志 士

       zhī qì , bù yí wàng zì fěi bó , yǐn yù shī yì , yǐ sè zhōng jiàn zhī lù yě 。

       之 气,不 宜 妄 自 菲 薄,引 喻 失 义,以 塞 忠 谏 之 路 也。

       gōng zhōng fǔ zhōng , jù wéi yī tǐ ; zhì fá zāng pǐ , bù yí yì tóng 。 ruò yǒu zuò

       宫 中 府 中,俱 为 一 体;陟 罚 臧 否,不 宜 异 同。若 有 作

       jiān fàn kē jí wéi zhōng shàn zhě , yí fù yǒu sī lùn qí xíng shǎng , yǐ zhāo bì xià píng

       奸 犯 科 及为 忠 善 者,宜 付 有司 论 其刑 赏,以 昭 陛 下 平

       míng zhī lǐ , bù yí piān sī , shǐ nèi wài yì fǎ yě 。

       明 之 理;不 宜 偏 私,使 内 外 异 法 也。

       shì zhōng 、 shì láng guō yōu zhī 、 fèi yī 、 dǒng yǔn děng , cǐ jiē liáng shí ,

       侍 中、侍 郎 郭 攸 之、费 祎、董 允 等,此 皆 良 实,

       zhì lǜ zhōng chún , shì yǐ xiān dì jiǎn bá yǐ wèi bì xià 。 yú yǐ wéi gōng zhōng zhī shì,

       志 虑 忠 纯,是 以 先 帝 简 拔 以 遗 陛 下。愚 以 为 宫 中 之 事?,

       shì wú dà xiǎo , xī yǐ zī zhī , rán hòu shī xíng , bì néng bì bǔ quē lòu , yǒu suǒ

       事 无 大 小,悉 以 咨 之,然 后 施 行,必 能 裨 补 阙 漏,有 所

       guǎng yì 。

       广 益。

       jiāng jūn xiàng chǒng , xìng xíng shū jūn , xiǎo chàng jūn shì , shì yòng yú xī rì, 将 军 向 宠 ,性 行 淑 均 ,晓 畅 军事 ,试 用 于 昔 日?,

       xiān dì chēng zhī yuē néng , shì yǐ zhòng yì jǔ chǒng wéi dū 。 yú yǐ wéi yíng zhōng

       先 帝 称 之 曰“能”,是 以 众 议 举 宠 为 督。愚 以 为 营 中

       zhī shì , xī yǐ zī zhī , bì néng shǐ háng zhèn hé mù , yōu liè dé suǒ 。

       之 事,悉 以 咨 之,必 能 使 行 阵 和 睦,优 劣 得 所。

       qīn xián chén , yuǎn xiǎo rén , cǐ xiān hàn suǒ yǐ xīng lóng yě ; qīn xiǎo rén ,

       亲 贤 臣,远 小 人,此 先 汉 所 以 兴 隆 也;亲 小 人,

       yuǎn xián chén , cǐ hòu hàn suǒ yǐ qīng tuí yě 。 xiān dì zài shí , měi yǔ chén lùn cǐ

       远 贤 臣,此 后 汉 所 以 倾 颓 也。先 帝 在 时,每 与 臣 论 此

       shì , wèi cháng bù tàn xī tòng hèn yú huán 、 líng yě 。 shì zhōng 、 shàng shū 、

       事,未 尝 不 叹 息 痛 恨 于 桓 、灵 也。侍 中、尚 书、

       zhǎng shǐ 、 cān jūn , cǐ xī zhēn liáng sǐ jié zhī chén , yuàn bì xià qīn zhī xìn zhī , zé

       长 史、参 军,此 悉 贞 良 死? 节 之 臣,愿 陛 下 亲 之、信 之,则

       hàn shì zhī lóng , kě jì rì ér dài yě 。

       汉 室 之 隆,可 计 日 而 待 也。

       chén běn bù yī , gōng gēng yú nán yáng , gǒu quán xìng mìng yú luàn shì ,

       臣 本 布 衣,躬 耕 于南 阳 ,苟 全 性 命 于 乱 世,

       bù qiú wén dá yú zhū hóu 。 xiān dì bù yǐ chén bēi bǐ , wěi zì wǎng qū , sān gù

       不 求 闻 达 于 诸 侯 。先 帝 不 以 臣 卑 鄙 ,猥 自 枉 屈,三? 顾

       chén yú cǎo lú zhī zhōng , zī chén yǐ dāng shì zhī shì , yóu shì gǎn jī , suì xǔ xiān dì

       臣 于 草 庐 之 中,咨 臣 以 当 世 之 事,由 是 感 激,遂 许 先 帝

       yǐ qū chí 。 hòu zhí qīng fù , shòu rèn yú bài jūn zhī jì , fèng mìng yú wēi nàn zhī

       以 驱 驰。后 值 倾 覆,受 任 于 败 军 之 际,奉 命 于 危 难 之

       jiān , ěr lái èr shí yǒu yī nián yǐ 。

       间,尔 来 二 十 有 一 年 矣。

       xiān dì zhī chén jǐn shèn , gù lín bēng jì chén yǐ dà shì yě 。 shòu mìng yǐ lái , sù

       先 帝 知 臣 谨 慎,故 临 崩 寄 臣 以 大 事 也。受 命 以 来,夙

       yè yōu tàn , kǒng tuō fù bù xiào , yǐ shāng xiān dì zhī míng ; gù wǔ yuè dù lú ,

       忧 叹,恐 托 付 不 效,以 伤 先 帝 之 明;故 五月? 渡 泸,

       shēn rù bù máo 。 jīn nán fāng yǐ dìng , bīng jiǎ yǐ zú , dāng jiǎng shuài sān jūn ,

       深 入 不 毛。今 南 方 已 定,兵 甲 已 足,当 奖 率 三 军,

       běi dìng zhōng yuán , shù jié nú dùn , rǎng chú jiān xiōng , xīng fù hàn shì ,

       北 定 中 原,庶 竭 驽 钝,攘 除 奸 凶,兴 复 汉 室,

       huán yú jiù dū 。 cǐ chén suǒ yǐ bào xiān dì ér zhōng bì xià zhī zhí fèn yě 。 zhì yú zhēn

       还 于 旧 都。此 臣 所以 报 先 帝 而 忠 陛 下 之职 分 也。至 于 斟

       zhuó sǔn yì , jìn jìn zhōng yán , zé yōu zhī 、 yī 、 yǔn zhī rèn yě 。

       酌 损 益,进 尽 忠 言,则 攸 之、祎、允 之 任 也。

       yuàn bì xià tuō chén yǐ tǎo zéi xīng fù zhī xiào , bù xiào , zé zhì chén zhī zuì ,

       愿 陛 下 托 臣 以 讨 贼 兴 复 之 效,不 效,则 治臣 之 罪,

       yǐ gào xiān dì zhī líng 。 ruò wú xīng dé zhī yán , zé zé yōu zhī 、 yī 、 yǔn děng zhī

       以 告 先 帝 之 灵。若 无 兴 德 之 言,则 责 攸 之、祎、允 等 之

       màn , yǐ zhāng qí jiù ; bì xià yì yí zì móu , yǐ zī zōu shàn dào , chá nà yǎ yán ,

       慢,以 彰 其 咎;陛 下 亦宜 自 谋,以 咨 诹 善 道,察 纳 雅 言,

       shēn zhuī xiān dì yí zhào 。 chén bù shèng shòu ēn gǎn jī 。

       深 追 先 帝 遗 诏。臣 不 胜 受 恩 感 激。

       jīn dāng yuǎn lí , lín biǎo tì líng , bù zhī suǒ yán 。

       今 当 远 离,临 表 涕 零,不 知 所 言。

       好了,关于“出师表拼音版原文及翻译”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“出师表拼音版原文及翻译”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的工作中更好地运用所学知识。